Regulamin i polityka prywatności

   

Dane Sprzedawcy:

GGV GURGEN VARDANYAN

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Sosnowa 5/36a

NIP: 6342362152 REGON: 532470596

zarejestrowany i widoczny w ewidencji

CEIDG pod adresem:https://prod.ceidg.gov.pl

 

Adres na potrzeby korespondencji, reklamacji i zwrotów

GGV GURGEN VARDANYAN

40-847 Katowice

ul. Pukowca 15

tel.: (32)3551828 w dni robocze w godz. 7-16,

tel.:

mail:

 

1. Sprzedajemy rzeczy wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

3. Złożenie Sprzedającemu zamówienia w formie pisemnej lub elektronicznej jest wiążące

i jednoznaczne z zawiązaniem umowy.

 

Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie.

4. Wysłanie zamówionego produktu ma miejsce w ciągu 48h od dokonania zakupu

(w przypadku dostaw płatnych za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień

płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych).

Jeżeli przesyłka nie dotrze na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni

roboczych prosimy o skontaktowanie się z naszą Firmą celem rozwiązania zaistniałego

problemu.

 

5. Formy płatności:

a/ przedpłata na konto - numer konta naszej Firmy……………………………………….

b/ wysyłka za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki).

Do przesyłki ZAWSZE dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana

jest faktura VAT. Jeśli mamy wystawić fakturę, proszę poinformować nas o tym od razu

po zakupie, podając prawidłowe dane do wystawienia faktury VAT.

W przypadku wysyłek zagranicznych prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

Odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

6. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo

do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez

ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania rzeczy na nasz adres.

 

7. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu

wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed

jego upływem.

Oświadczenie konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik

nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia

od umowy, klient wypełnia dane w nawiasach kwadratowych):

GGV GURGEN VARDANYAN

40-847 Katowice

ul. Pukowca 15

 

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data].

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]. Data: [data odstąpienia od umowy].

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].

Zakupiony przedmiot zwracam w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu.

Proszę o zwrot kwoty ................PLN (słownie ...................................................................)

na rachunek bankowy o numerze ............................................... którego posiadaczem jest

................................................ zamieszkały .......................................................................

 

(podpis kupującego)

 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni

od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy,

od której odstąpił na własny koszt.

NIE ODBIERAMY PRZESŁEK ZA POBRANIEM.

 

9. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy złożonego przez konsumenta zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym

koszty dostarczenia rzeczy, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostawy inny niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, to nie zwrócimy

konsumentowi dodatkowych kosztów (zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego).

 

10. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin

oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem

terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy

obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 

Brak możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość,

11. Konsumentowi jednak zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje

prawo do odstąpienia od umowy:

a/ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy;

b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizo-

wanych potrzeb;

c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

e/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f/ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g/ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę

o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h/ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

o prenumeratę.

 

Reklamacje

12. Ponosimy odpowiedzialność wobec konsumenta jeśli towar ma wadę fizyczną lub

prawną na podstawie rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego

i kolejnych.

Towar, wraz z pismem określającym okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie:

obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia

wady, należy odesłać na nasz adres zwykłą paczką pocztową priorytetową

Reklamacje rozpatrujemy jak najszybciej, nie później niż w 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź

na adres poczty tradycyjnej.

 

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej

przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający

poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Postanowienia końcowe

14. Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

15. Nie pobieramy żadnych opłat za komunikację.

16. Przestrzegamy zbioru zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych

i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym

praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

17. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim

przy każdym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się

pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów

konsumenckich.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części udzielonych przez nas informacji

z obowiązującym prawem deklarujemy bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie

tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem

błędu, a nie celowym działaniem.

 

Użyte na stronie pojęcia: Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 

 


czas generowania strony: 0.21712 sekund(y)